مجمع موسس

به اطلاع می رساند، مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن در تاریخ ١٣٩٣/١١/١٣ تشکیل گردید. صورتجلسه مجمع در قسمت مربوطه قابل مشاهده می باشد.