پرداخت سود

به اطلاع می رساند مبلغ ٤٥٤٥ ریال سود به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به ٩٥/١٢/١٠ پرداخت گردید.