پرداخت سود آبان 97

به استحضار می رساند مبلغ 161 ریال سود(معادل سالانه 19/59درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/08/10 پرداخت گردید.