پرداخت سود آذر 97

به استحضار می رساند مبلغ 99 ریال سود(معادل سالانه 12/05 درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/09/10 پرداخت گردید.