پرداخت سود دی 97

به استحضار می رساند مبلغ 331 ریال سود(معادل سالانه 40/27درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/10/10 پرداخت گردید.