پرداخت سود بهمن 97

به استحضار می رساند مبلغ 148 ریال سود (معادل سالانه 18/01 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/11/10 پرداخت  گردید.