پرداخت سود اسفند 97

به استحضار می رساند مبلغ 247 ریال سود (معادل سالانه 30/05 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/12/10 پرداخت  گردید.