سود فروردین 98

به استحضار می رساند مبلغ 371 ریال سود (معادل سالانه 46/69 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/01/10 پرداخت  گردید.