پرداخت سود خرداد 98

به استحضار می رساند مبلغ 192  ریال سود (معادل سالانه 22/6 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/03/10 پرداخت  گردید.