پرداخت سود تیر 98

به استحضار می رساند مبلغ 262 ریال سود (معادل سالانه 30/85 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/04/10 پرداخت  گردید.