پرداخت سود مهر 98

به استحضار می رساند مبلغ 313  ریال سود (معادل سالانه 36/85 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/07/10 پرداخت  گردید.