پرداخت سود آبان 98

به استحضار می رساند مبلغ 75  ریال سود (معادل سالانه 9/13 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/08/10 پرداخت  گردید.