مصوبات مجمع سالانه صندوق مورخ 1398/08/28

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1398/08/28صندوق گنجینه آینده روشن موارد ذیل به تصویب رسید.

  •    تصویب صورت­های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1398/06/31؛
  •    انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  •    تمدید تصدی موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق؛
  •   تغییر حق الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت 170 میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت 220 میلیون ریال".