پرداخت سود آذر 98

به استحضار می رساند مبلغ 160 ریال سود (معادل سالانه 19/47 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/09/10 پرداخت  گردید.