پرداخت سود دی 98

به استحضار می رساند مبلغ 412 ریال سود (معادل سالانه 50/13 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1398/10/10 پرداخت  گردید.