پرداخت سود بهمن 98

به استحضار می رساند مبلغ 317 ریال سود(معادل سالانه 38/57درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 98/11/10 پرداخت گردید.