پرداخت سود اسفند 98

به استحضار می رساند مبلغ 194 ریال سود(معادل سالانه 23/60درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 98/12/10 پرداخت گردید.