پرداخت سود فروردین 99

به استحضار می رساند مبلغ 395 ریال سود (معادل سالانه 49/72 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/01/10پرداخت گردید.