مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/01/17

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1399/01/17صندوق گنجینه آینده روشن موارد ذیل به تصویب رسید:

  •      بند 9 امیدنامه به شرح ذیل تغییر نمود: "صندوق در هر زمان حداکثر تا 500.000.000 تعداد واحد سرمایه­ گذاری( ممتاز و عادی) خواهد داشت."
  •      براساس بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده 10امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر نمود: " همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می­ باشد و تمامی اطلاعیه­ ها و موارد تعیین شده در اساسنامۀ صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می ­شود."