پرداخت سود اردیبهشت 99

به استحضار میرساند مبلغ  792 ریال سود (معادل سالانه 93/25 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/02/10 پرداخت گردید.