دعوت به مجمع سالانه

بدینوسیله به استحضار میرساند مجمع عادی سالیانه صندوق به منظور تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ١٣٩٤/٠٦/٣١، روز شنبه ١٣٩٤/٠٩/١٤ ساعت ١٤ در محل دفتر کارگزاری بانک آینده تشکیل میگردد.