پرداخت سود خرداد 99

به استحضار میرساند مبلغ  372 ریال سود (معادل سالانه 43/8 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/03/10 پرداخت گردید.