پرداخت سود تیر 99

به استحضار میرساند مبلغ  625 ریال سود (معادل سالانه 73/59 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/04/10 پرداخت گردید.