پرداخت سود مهر 99

به استحضار میرساند مبلغ 163 ریال سود (معادل سالانه 19/2 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/07/10 پرداخت گردید.