پرداخت سود آبان99

به استحضار میرساند مبلغ 225ریال سود (معادل سالانه 27/4 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/08/10 پرداخت گردید.