پرداخت سود آذر 99

به استحضار میرساند مبلغ 146 ریال سود (معادل سالانه 17/76 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/09/10 پرداخت گردید.