مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/08/25 (اساسنامه)

   بدینوسیله به استحضار می­رساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1399/08/25 صندوق گنجینه آینده روشن موارد ذیل به تصویب رسید:

  • صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1399/06/31 تصویب گردید.
  • روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
  • موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
  • متولی صندوق از "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار" تغییر یافت.