پرداخت سود دی 99

به استحضار میرساند مبلغ 134 ریال سود (معادل سالانه 16/30 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/10/10 پرداخت گردید.