پرداخت سود بهمن 99

به استحضار میرساند مبلغ 167 ریال سود (معادل سالانه 20/32 درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/11/10 پرداخت گردید.