پرداخت سود اسفند 99

به استحضار میرساند مبلغ 131 ریال سود (معادل سالانه 15/94درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 99/12/10 پرداخت گردید.