پرداخت سود فروردین 1400

به استحضار میرساند مبلغ 140 ریال سود (معادل سالانه 17/03درصد) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1400/01/10 پرداخت گردید.