پرداخت سود

به اطلاع می رساند مبلغ 150 ریال سود (معادل سالانه 17/66%) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 96/04/10 پرداخت گردید