پرداخت سود

به اطلاع می رساند مبلغ 153 ریال سود (معادل سالانه 18% )به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 96/05/10 پرداخت گردید.