پرداخت سود

به استحضار می رساند مبلغ 185 ریال سود(معادل سالانه 21/78%)به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 96/06/10 پرداخت گردید.