پرداخت سود

به استحضار می زساند مبلغ 132 ریال سود (معادل سالانه 15/54%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/07/10 پرداخت گردید.