پرداخت سود آبان ماه

به استحضار می زساند مبلغ 164ریال سود (معادل سالانه 19.95%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/08/10 پرداخت گردید.