مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با دستور جلسات زیر در روز سه شنبه مورخ 1396/09/14 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
دستورات جلسه:
- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31
- تغییر کارمزد ارکان
- تغییر حدنصاب امیدنامه
- سایرمواردی که در صلاحیت مجمع باشد.