پرداخت سود آذر 96

به استحضار می رساند مبلغ 132 ریال سود (معادل سالانه 16/06%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/09/10 پرداخت گردید.