مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 14/09/1396 موارد ذیل به تصویب رسید:

·        تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره 31/06/1396؛

·        انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

·        تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/06/31؛

·        تغییر کارمزد سالانه حسابرس از سالانه110 میلیون به سالانه 130 میلیون ریال؛

·        تغییر کارمزد مدیر به شرح سالانه 15 درهزار(0.015) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه صندوق  و سالانه 2 % سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری؛

·        اصلاح حدنصاب سرمایه ­گذاری صندوق مطابق با ابلاغیه 12020087 سازمان بورس و اوراق بهادار؛

 

·        اصلاح بند 2-1-2 امیدنامه  قسمت ج  به شرح " در یکی از بورس ها قابل معامله باشد."