پرداخت سود دی ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 176 ریال سود(معادل سالانه 21/4%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/10/10 پرداخت گردید.