مصوبات مجمع

به استحضار می رساند درمجمع مورخ ٠٧/٠٩/١٣٩٥ صندوق گنجینه آینده روشن موارد ذیل به تصویب رسید:
صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٥ تصویب گردید.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
تصدی موسسه حسابرسی دایا رهیافت برای دوره مالی منتهی به ٣١/٠٦/٩٦ به مدت یکسال تمدید شد.
ماده ٤ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:
موضوع فعاليت صندوق، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی های سپردۀ بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.
حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت سالانه ١١٠ میلیون ریال افزایش یافت.
مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به حداکثر ١٥٠ میلیون ریال افزایش یافت. 
عبارت "سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی مشروط به اینکه منجر به تحویل فیزیکی نگردد" به بند ٢-٢ امیدنامه اضافه گردید.
عبارت "سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به میزان حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق " به جدول حد نصاب سرمایه گذاری صندوق اضافه گردید.
مبلغ ٤٠ میلیون ریال بابت هزینه نگهداری اوراق بهادار به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت گردید.