پرداخت سود بهمن ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 164 ریال سود(معادل سالانه 19/95%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/11/10 پرداخت گردید.