پرداخت سود اسفند ماه 96

به استحضار می رساند مبلغ 163ریال سود(معادل سالانه 19/83%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1396/12/10 پرداخت گردید.