پرداخت سود فروردین ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 168 ریال سود(معادل سالانه 21/14%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/01/10 پرداخت گردید