پرداخت سود اردیبهشت ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 186 ریال سود(معادل سالانه 21/9%) به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/02/10 پرداخت گردید.