مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/01/29

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1397/01/29 موارد ذیل به تصویب رسید:
افزودن کارمزد سازمان مطابق با ابلاغیه شماره 12020090 سازمان بورس و اوراق بهادار