پرداخت سود خرداد 97

به استحضار می رساند مبلغ 186 ریال سود(معادل سالانه 21/9درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/03/10 پرداخت گردید.