مصوبات مجمع١٣٩٥/١١/٠٣

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٥/١١/٠٣موارد ذیل به تصویب رسید.
در ماده ٢-٢ امیدنامه به موضوعات قابل سرمایه گذاری صندوق یک بند به عنوان "امکان اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله" افزوده گردید.
حدنصابهای سرمایه گذاری مندرج در ماده ٢-٣ امیدنامه، مطابق ابلاغیه ١٢٠٢٠٠٧٢ سازمان بورس اصلاح و تصویب شد.
بندهای زیر به امیدنامه افزوده گردید:
پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران:
پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در دهمین روز هر ماه است، درصورتیکه ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن‌ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن دوره دارندۀ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه¬گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد.
مدیر باید به گونه ای برنامه ریزی کند تا پرداخت نقدی به شرح بند فوق، حداکثر دو روز کاری پس از هر دورۀ پرداخت نقدی، پرداخت شود؛ در غیر این صورت، مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پرداخت نقدی، معادل هشت در ده هزار از مبلغ قابل پرداخت را به سرمایه گذار ذینفع بپردازد. در صورتی که مدیر قبلاً اعلان نموده باشد که قصد تقسیم مبالغ محاسبه شده طبق بند فوق را دارد؛ آن گاه، مفاد این بند در مورد مبالغ قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.
هزینه زیر به بند ٨-٣- امدنامه افزوده گردید:
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری و توزیع سود نقدی ؛ بر اساس مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار تعیین گردید.