پرداخت سود تیر ماه 97

به استحضار می رساند مبلغ 216 ریال سود(معادل سالانه 25/43درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/04/10 پرداخت گردید.