پرداخت سود شهریور 97

به استحضار می رساند مبلغ 186 ریال سود(معادل سالانه 21/90درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/06/10 پرداخت گردید.